Regulamin opinii

§ 1. Definicje

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, który nabył lub korzysta z Produktu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Platforma – strona internetowa, na której Spółka poprzez własne potwierdzone i zweryfikowane konto, kanał lub profil prowadzone przez Spółkę umożliwia dostęp Użytkownikom do opinii innych Użytkowników o Produktach; wykaz Platform dla poszczególnych Spółek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

Produkt - każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych oferowane przez Spółkę, jak również prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych;

Regulamin – niniejszy regulamin dodawania opinii o Produkcie przez Użytkowników;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Spółka – każda ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Holding 1, której Produkty są przedmiotem opinii Użytkowników; Lista spółek dostępna jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Polityka prywatności” – „Lista Spółek Grupy Holding1”;Użytkownik – każda osoba fizyczna zamieszczająca opinię na Platformie.

§ 2. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania przez Użytkownika opinii o Produktach Spółki.

Zamieszczenie opinii o Produkcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zamieszczeniem opinii, także w sposób, który umożliwia odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. W szczególności Użytkownik może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin jako plik w formacie pdf, zapisywaćRegulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.holding1.pl/ w zakładce „Regulamin opinii”. Dodatkowo na Platformach, gdzie udostępniane są opinie zamieszczona jest informacja, że Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkretnej Spółki.

Minimalne wymagania techniczne, jakie musi spełniać Użytkownik w celu zamieszczania opinii na Platformach są zawarte w regulaminach tych Platform.

§ 3. Podstawowe zasady i warunki zamieszczania opinii. Weryfikacja opinii

Opinie udostępniane przez Spółkę na Platformach mogą być zamieszczane przez Użytkowników w następujący sposób:

 • w wyniku zaproszenia Użytkownika przez Spółkę do zamieszczenia opinii o Produkcie z podaniem linku do konkretnej Platformy, na której opinia ma być umieszczona;
 • samodzielnie przez Użytkownika na Platformach;
 • poprzez publikację opinii Użytkownika przez Spółkę na koncie/kanale/profilu Spółki prowadzonym w mediach społecznościowych (Platformy takie jak TikTok, Facebook, Instagram czy Wykop). Opinia taka nie zawiera danych osobowych Użytkownika.

W przypadku opinii na zaproszenie Spółka kieruje zaproszenie wyłącznie do Użytkowników (w tym Konsumentów), którzy nabyli Produkt od Spółki. Jednakże umieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie, w związku z tym Spółka nie prowadzi weryfikacji pod kątem, czy w rzeczywistości Użytkownik umieszczający swoją opinię – także za pośrednictwem przesłanego linku - jest kupującym lub użytkownikiem opisywanego Produktu, w tym Konsumentem. Spółka nie jest bowiem administratorem tych Platform i nie ma możliwości technicznych do przeprowadzenia weryfikacji tych opinii po ich umieszczeniu, jak również do sprawdzenia, czy Użytkownik zamieszczający opinię jest adresatem wiadomości z linkiem, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej czy też jest to inny Użytkownik, któremu adresat ten link udostępnił.

Z uwagi na okoliczności opisane w ust. 2 powyżej Spółka nie weryfikuje jakichkolwiek opinii Użytkowników (w tym Konsumentów), udostępnianych przez Spółkę.

Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w ramach opinii treści:

 • o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • nie dotyczących opiniowanego Produktu nabytego od Spółki lub z którego Użytkownik korzystał;
 • sprzecznych z regulaminami Platform, na których są umieszczane.

Spółka nie dokonuje selekcji udostępnianych opinii Użytkowników, tj. publikowane są wszystkie opinie zamieszczone przez Użytkowników, zarówno negatywne, jak i pozytywne, z wyjątkiem opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej, które mogą być usunięte lub zmodyfikowane przez administratora Platformy na uzasadnione żądanie Spółki w opisanych tam sytuacjach.

Spółka nie sortuje ani nie kieruje procedurą oceniania Produktu lub Spółki na podstawie opinii, jeżeli takowa jest dostępna na Platformie. Wszystkie funkcjonalności Platformy, w tym opisane w zdaniu poprzednim podlegają regulacji administratora Platformy zgodnie z regulaminami Platformy.

Spółka nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), nie zniekształca i nie zleca zniekształcania opinii lub rekomendacji Użytkowników (w tym Konsumentów), w celu promowania Produktów i Spółki.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanej opinii. Spółka oraz inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia klientów lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi opiniami, które wynikają z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, który zamieścił daną opinię.

§ 3. Prawa autorskie

Jeżeli opinia zamieszczona przez Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik z chwilą zamieszczenia opinii na Platformie udziela Spółce nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Spółkę wszelkich opinii zamieszczonych przez niego na Platformach.

 

W ramach udzielonej licencji Spółka otrzymuje prawo do:

 • rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

W ramach udzielonej licencji Użytkownik (autor) wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom/podmiotom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Spółki.

Udzielając licencji, Użytkownik (autor) zapewnia Spółkę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§ 4. Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą zamieszczania opinii oraz naruszenia jego praw, w tym wynikających z Regulaminu elektronicznie na adres e-mail: opinie@holding1.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu.Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia w formie odpowiedzi lub pisemnej na dane podane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

Konsument ma możliwość korzystania z alternatywnych, pozasądowych, w tym elektronicznych sposobów rozwiązywania sporów z Usługodawcą Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać w tym celu z unijnej platformy elektronicznej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 5. Dane osobowe

Spółka w ramach udostępniania opinii nie zbiera ani nie przechowuje informacji stanowiących dane osobowe.

W przypadku gdy opinia zawiera jednakże informacje mogące być zakwalifikowane jako dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, dane dotyczące zakupionego Produktu, adres e-mail) administratorem tych danych pozostaje Spółka, której Produktu lub której działalności opinia dotyczy.

Spółki pozostające w jednej grupie kapitałowej Holding 1 powołały wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem telefonu +48334861986 oraz adresem e-mail: iod@holding1.pl.

Dane Użytkownika udostępnione przez Użytkownika w ramach opublikowanej opinii będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na badaniu jakości Produktów sprzedawanych/świadczonych przez Spółkę oraz działalności Spółki, tj. poznania opinii dotyczących tych Produktów i Spółki, a dane te będą przetwarzane przez okres istnienia tego interesu, chyba że osoba, której dane osobowe dotyczą, wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub usunie z Platformy opinię zawierającą te dane.

Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla udostępnienia opinii przez Spółkę, w tym nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania jakiejkolwiek umowy ze Spółką.

Dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi związane z realizacją celów, o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym usługi informatyczne i marketingowe (spółka HOLDING 1 S.A.). Dane Użytkowników mogą być także udostępnione właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym art. 6 RODO.

Administrator nie prowadzi działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Użytkownikowi poniższy katalog praw:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, w tym ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
 • prawo do skargi, która powinna być wniesiona do właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Ochrony Danych (dane w ust. 3 powyżej).

§ 6. Postanowienia końcowe

Wszelkie wątpliwości wynikające z rozumienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi praw konsumentów.

Zmiana treści Regulaminu leży w uprawnieniach Spółki, przy czym Spółka bez uzgodnienia z Użytkownikiem może zmienić Regulamin jedynie w przypadku uzasadnionych przyczyn, przez które rozumie się w szczególności: zmiany przepisów prawa, prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje administracyjne, czy też wytyczne, zalecenia, instrukcje lub inne dokumenty o charakterze niewiążącym wydawane przez organy administracji publicznej, jeżeli mają wpływ na treść Regulaminu oraz zmiany podyktowane kwestiami technicznymi związanymi z działaniem Platform, w tym zmiany usług lub funkcjonalności Platform. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkowników wynikających z opinii opublikowanych przed ich wprowadzeniem. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu w portalu logowania do Usługi, a Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu od daty jego publikacji. Do opinii opublikowanych zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili publikacji opinii.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z datą jego publikacji.


Załącznik nr 1 - Lista Platform:

Nazwa Platformy

Spółki, które korzystają z danej Platformy

Wizytówka firmowa Google w Mapach Google

wszystkie Spółki

TrustPilot

Express sp. z o.o. sp. k.

Sklep Google Play

Traficar Sp. z o.o.

App Store

Traficar Sp. z o.o.

Instagram i Facebook

wszystkie Spółki

TikTok

wszystkie Spółki

Wykop

wszystkie Spółki

LinkedIn

wszystkie Spółki

Allegro

Grupa PGD sp. z o.o., DF Grupa PGD sp. z o.o., ST MOTORS Grupa PGD sp. z o.o.

Jesteśmy częściąholding1
Związek dealerów Rzetelna firma
Naprawa nadwozi PGD Flota PGD Części Sprawdzony niekręcony Mam wypadek
Karta Ratownicza